خرید
10،000 تومان 5،000 تومان

نرم افزار محاسبه تعداد آرماتور تیرها از خروجی ETABS

همه ما می دانیم که بعد از اینکه نرم افزار ایتبس (Etabs) خروجی سطح مقطع آرماتورها را داد، بایستی با استفاده از فرمول […]